;

 

તા.૧૧-૮-૨૦૧૯ ના રોજ સ્થગિત કરેલ મદદનીશ શાસનાધિકારી અને ટ્રેઇન્ડ ગ્રેજયુએટ સુપરવાઇઝરની લેખિત પરીક્ષા તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૯ને રવિવારના
રોજ યોજવામાં આવેલ છે. તા.૧૮-૮-૨૦૧૯ની પરીક્ષા અગાઉ (તા.૧૧-૮-૨૦૧૯) ના કોલલેટરથી પણ આપી શકાશે.
પરીક્ષાનો સમય અને પરીક્ષાના સ્થળ યથાવત છે.


પરીક્ષાની તારીખ  :  ૧૮-૦૮-૨૦૧૯
ટ્રેઈન્ડ ગ્રેજ્યુએટ સુપરવાઇઝરની પરીક્ષાનો સમય   :   સવારે   ૧૧-૦૦   થી   ૧૧-૩૦
મદદનીશ શાસનાધિકારીની પરીક્ષાનો સમય     :   બપોરે   ૨-૦૦   થી   ૨-૩૦


૫રીક્ષાનો કોલલેટર અને હોલટીકીટ
ઓનલાઈન મેળવવાની રીત સમજવા અહી ક્લિક કરો.
     જાહેરખબર ની કૉપી, જાહેરખબર અન્વયે ની અગત્ય ની સૂચનાઓ અને
ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત સમજવા More Details પર ક્લિક કરો.