;

 

ઉમેદવારએ ઉપરની લિન્ક પરથી ૫રીક્ષાનો કોલલેટર અને હોલટીકીટ (હાજરી પત્રક) બંને ડાઉનલોડ કરવું.

પરીક્ષાની તારીખ  :  ૨૨-૦૭-૨૦૧૮
ટ્રેઈન્ડ ગ્રેજ્યુએટ સુપરવાઇઝરની પરીક્ષાનો સમય   :   સવારે   ૧૧-૦૦   થી   ૧૧-૩૦
મદદનીશ શાસનાધિકારીની પરીક્ષાનો સમય     :   બપોરે   ૨-૦૦   થી   ૨-૩૦


૫રીક્ષાનો કોલલેટર અને હોલટીકીટ (હાજરી પત્રક)
ઓનલાઈન મેળવવાની રીત સમજવા અહી ક્લિક કરો.
     જાહેરખબર ની કૉપી, જાહેરખબર અન્વયે ની અગત્ય ની સૂચનાઓ અને
ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત સમજવા More Details પર ક્લિક કરો.