એક તરફી જિલ્લા ફેર બદલી સિનિયોરીટી રેજિસ્ટેડ ૧ / ૬ / ૨૦૨૧ સ્થિતિય

 

DTSR Uppar Primary Language Gujarati Medium Download Here
DTSR Uppar Primary Maths-Science Gujarati Medium Download Here
DTSR Uppar Primary Social Science Gujarati Medium Download Here
DTSR Uppar Primary Social Science Urdu Medium Download Here
DTSR Uppar Primary Social Science Hindi Medium Download Here
DTSR Uppar Primary Social Science English Medium Download Here
DTSR Uppar Primary Maths-Science Urdu Medium Download Here
DTSR Uppar Primary Maths-Science Hindi Medium Download Here
DTSR Primary Urdu Medium Download Here
DTSR Uppar Primary Language Urdu Medium Download Here
DTSR Uppar Primary Language Hindi Medium Download Here
DTSR Primary Gujarati Medium Download Here
DTSR Primary Hindi Medium Download Here
DTSR Uppar Primary Language English Medium Download Here
DTSR Primary Marathi Medium Download Here
DTSR Primary English Medium Download Here