એક તરફી જિલ્લા ફેર બદલી સંદર્ભે તારીખ ૧ / ૬ / ૨૦૨૧ ની સ્થિતિય ખાલી જગ્યા ની યાદી

 

Gujarati 1 to 5 Download Here
English Zone 1 to 5 Download Here
Hindi 1 to 5 Download Here
English 6 to 8 - Bhasha Download Here
Hindi 6 to 8 - Bhasha Download Here